Logo

Hem

 • title2 title2
 • title1 title1

Vårt team

Vi har stor erfarenhet inom många områden.

 • Ingvar Nilsson

  Ingvar Nilsson

  De senaste åtta åren har jag varit CEO för Schenker North och Schenker AB. En verksamhet som omsätter 2,6 miljarder Euro och har 6 300 anställda i sex länder. Jag ingick i Schenkers Senior Executive Team och European Management Team, och jag satt i ett antal interna styrelser, ofta som ordförande. Företagsförvärv och sammanslagningar har ingått bland aktiviteterna. Jag har lång erfarenhet från chefsbefattningar på olika nivåer och inom olika kompetensområden. Jag har huvudsakligen varit verksam i logistikföretag, såväl traditionella speditionsföretag, som shippingföretag och logistikföretag med heltäckande produktportfölj. Alla internationellt verksamma. Det har varit familjeföretag, mindre koncerner och globala storföretag. Jag har haft chefsbefattningar inom inköp och produktion, inom marknad och försäljning och inom generell management och företagsledning. Jag har varit aktiv i branschens utveckling och haft styrelseuppdrag i Transportindustriförbundet (ordförande), Biltrafikens Arbetsgivareförbund ( vice ordförande) och Transportgruppen( ledamot). Jag har också suttit i styrelsen för Västsvenska Handelskammaren( vice ordförande), och varit föredragshållare vid många mässor och seminarier. Jag är civilekonom från Lunds Universitet. Efter det har jag kontinuerligt deltagit i interna, nationella och internationella utvecklingsprogram.

 • Eva-Karin Nilsson

  Eva-Karin Nilsson

  Jag har samlat bred erfarenhet från flera olika områden och roller. Jag har varit konsult, chef, specialist, anställd och nu egen företagare. Som personalchef har jag arbetat med de flesta HR-frågor och som konsult med rekrytering, organisationsutveckling och karrärväxling/outplacement. Jag har verkat i livsmedelsindustri, tung industri, tjänsteföretag, detaljhandel och hotell, vilket gett mig djup förståelse om villkor och arbetsförhållanden i näringslivet. Jag har också erfarenhet från kommunal verksamhet. Jag är socionom och utbildad inom HR. Jag har utbildning i karriärväxlingsprogram, personlighetstester mm. Jag är legitimerad psykoterapeut i KBT (90 hp) där jag hämtar många verktyg för handledning, utveckling och coaching.

Verksamhet

Elini AB är inriktat på att utveckla chefer, medarbetare, verksamhet och organisationer.

Verksamhet av Ingvar Nilsson:

Consulting inom management och logistik

consulting

Jag agerar som konsult eller bollplank åt ägare, VD eller annan chef i samband med förändringsprocesser, företagsförvärv, omorganisationer eller andra större händelser. Några exempel: 1) jag identifierar förändringsbehov och utvärderar handlingsalternativ tillsammans med uppdragsgivaren. Det kan gälla förändrade omvärldsfaktorer, negativ lönsamhetsutveckling, för låg avkastning på kapitalet, svag tillväxt, behov av organisationsförändringar t.ex. 2) Jag agerar rådgivare i förvärvssituationer eller vid försäljning av företag, och har speciell kompetens när det gäller logistikföretag och bred erfarenhet när det gäller integration av förvärvad verksamhet. 3) Jag analyserar fakta och lämna kommentarer vid tvister inom logistikområdet. Det kan handla om branschpraxis, kalkylmetoder eller annat som är relevant i samband med tvister och kan vara självständigt eller i samarbete med jurister. 4) Jag kan organisera och styra utvecklingsprojekt som omstruktureringar och nyetableringar där det är en fördel att hämta erfarenhet och genomföranderesurser utanför den egna organisationen.

Chefsstöd

mentoring

Jag erbjuder chefsstöd och mentorskap. Jag ger stöd och utvecklar chefer på olika nivåer, antingen i en speciell situation som förändring av ägarskap, större omorganisation, ny i befattningen eller kontinuerligt över en längre tidsperiod. Exempel på områden är: ägarrelationer och styrelse, förvärv och sammanslagningar, strategiarbete, organisationsfrågor, ledarskap, stöd vid rekrytering och urval, ersättningar och incentives, sälj- och marknadsfrågor. Programmet läggs upp individuellt kring de frågor som är aktuella.

Styrelse

styrelse

Jag kan vara extern styrelseledamot med möjlighet att bidra med lednings- och styrelseerfarenhet från både stora och små företag och kan agera som bollplank åt ägare eller VD och kan bidra med logistikkompetens. Jag har bred erfarenhet av styrelsearbete i såväl företag som bransch- och arbetsgivarorganisationer.


Verksamhet av Eva-Karin Nilsson:

Individuella utbildningar

utbildning

KOGNITIV FÖRHÅLLNINGSSÄTT:

I många år har jag, med bra resultat, arbetat med att utveckla chefer och medarbetare genom Kognitiv Karriärcoaching – en kompetensutveckling som består. Nu erbjuder jag detta koncept som utbildning för de som själva vill lägga till ett kognitivt förhållningssätt inom sitt arbetsområde. Med denna kunskap får man en djupare förståelse för sig själv och andras beteenden i sina roller. Samtidigt skapas bättre förutsättningar för att kunna möta olika problem och människor. Grundutbildningen omfattar 6 möten på ca 1,5 timmar. Programmet innehåller fasta delar inom kognitiv psykologi och karriärcoaching. Utbildningen sker individuellt eller i mindre grupp och anpassas efter deltagarnas önskemål och förutsättningar. Kontakta gärna för produktblad eller diskussion om upplägg.

OUTPLACEMENT / KARRIÄRVÄXLING:

Jag har i många år arbetat framgångsrikt med detta program för att hjälpa företag och medarbetare vidare. Nu erbjuder jag utbildning i detta strukturerade, genomarbetade program till de som själva vill arbeta med programmet för att coacha andra fram till en ny karriär. Företag och befattningar utvecklas under ständiga processer. När situationen ändras behöver företaget och medarbetarna ibland gå skilda vägar. Att lämna sitt företag är ofta en svår process för alla inblandade. Med ett genomarbetat karriärväxlingsprogram får både företaget och medarbetaren stor hjälp att klara av denna process på ett positivt sätt. Karriärväxlingsprogrammet handlar om att utveckla medarbetare till att professionellt finna sitt nya arbete. Detta är ett strukturerat och praktiskt program som stegvis leder fram i processen. Utbildningen är individuell och innebär att man själv går hela programmet. Efter avslutad utbildning kan man själv arbeta med att hjälpa andra vidare i sina karriärer. Kontakta gärna för produktblad eller diskussion om upplägg.

Företagsutbildningar och seminarier

utbildning

Alla företagsutbildningarna anpassas efter lokala behov och kan kombinera på olika sätt.

MEDARBETARSAMTAL, UTVECKLINGSSAMTAL, AVVECKLINGSSAMTAL, SVÅRA SAMTAL mm.

I våra roller behöver vi vara professionella i våra olika samtal. Det positiva utvecklande samtalet är oftast inte svårt. Att framföra negativ kritik eller negativa besked är mycket svårare för oss alla. När vi hamnar i dessa situationer händer mycket med oss och med dem som ska ta emot budskapet. I de traditionella utbildningarna i deolika svåra samtalen saknas ofta en hållbar förklaringsmodell som kan ge en del svar och tips om hur man hanterar dessa samtal på bästa sätt. I mina utbildningar kombineras de traditionella sätten att genomförade olika samtalen med kognitiv kunskap och förståelse vilket gör att samtalen blir mer framgångsrika. Kontakta gärna för produktblad eller diskussion om upplägg.

STRESSHANTERING MED KBT – FÖRETAGSSEMINARIUM

Det är tufft och ofta ensamt i dagens arbetsliv med högt tempo och stora krav på att leverera resultat. Hur påverkas vi av omorganisationer, förändrade roller, ökade krav och arbetsbelastning och hur kan vi hantera den ökande stressen i arbetslivet. Med bättre kognitiv kunskap om oss själva skapar vi bättre förutsättningar att undvika stressrelaterade hälsoproblem, skapar ökad effektivitet och förbättrad fokusering på organisationens mål, ökar arbetstillfredställelsen och förmågan att själv styra över våra liv. Arbetsglädjen, engagemanget och motivationen växer. Förmågan att kunna lämna arbetet på fritiden ökar och därmed sänks stressnivån. ”Vaccination” mot stress* Kontakta gärna för produktblad eller diskussion om upplägg.

Karriärväxling / Outplacement

kariärrväxling

Företag och befattningar utvecklas under ständiga processer. Vi människor försöker att utvecklas i samma takt som våra befattningar. När situationen ändras behöver företaget och medarbetarna ibland gå skilda vägar. Att lämna sitt företag är ofta en svår process för alla inblandade. Genom ett karriärväxlingsprogram får både företaget och medarbetaren stor hjälp att klara av denna process på ett positivt sätt. Målet för företaget är att: behålla en god relation till medarbetare som lämnar företaget och behålla extern attraktion och image. Målet för den anställde är att: känna sig behandlad på ett professionellt och respektfullt sätt och få möjlighet att gå vidare i karriären på ett tryggt sätt. Karriärväxlingsprogrammet handlar om att utveckla medarbetare till att professionellt finna sitt nya arbete. För att nå sitt mål måste man vara fokuserad. Ett strukturerat och praktiskt program leder stegvis fram i processen. Under hela processen får deltagaren också ett psykologiskt kognitivt stöd för att hantera sin nya situation. Det är viktigt att bearbeta vad som inträffat så att man klarar av att göra ett gott arbete, både i att finna ett nytt arbete och sedan när man väl börjar på det nya. Det kan låta lite speciellt att tänka att det finns konkreta metoder för att finna just det nya rätta arbetet men det är just detta som är nyckeln till framgång. Under de senaste åren har arbetsmarknaden genomgått en dramatisk förändring som gjort att det idag är komplicerat att hitta ett nytt arbete. Att vara säker på vad man vill, att kunna presentera detta på ett tydligt och effektivt sätt, att känna gott självförtroende i processen gör att man kommer fram snabbare och syns bättre bland andra sökande.

Kognitiv karriärutveckling

kognitivkarriärutveckling

Kognitiv Karriärcoaching - kompetensutveckling som består. Under många år har vi satsat resurser på att utveckla vår tekniska skicklighet och kunskap inom olika arbetsområden. Den personliga utvecklingen har ofta kommit i andra hand. För att vi som människor ska kunna känna helhet och stabilitet i våra liv behöver vi utveckla vår personliga potential genom bl.a. kognitiv kunskap och förståelse. Vi behöver även öka förståelsen för de yttre faktorer som påverkar det resultat vi skapar och därmed vår karriärutveckling. Genom att kartlägga dessa får man en bättre förståelse för vad man behöver för att kunna prestera optimalt. Här tittat man t.ex. på hur kompetens, roller, ledarskap, kultur i företaget, förväntningar och motivation mm. påverkar möjligheter att nå våra mål. En större kunskap och tillgång till våra personliga resurser kombinerat med en större förståelse för de yttre faktorer vi behöver i arbetet för att kunna nå realistiska mål i våra roller och karriärer leder till att vi mer framgångsrikt kan nå de mål som vi och företaget har satt upp. Med bättre kunskap om oss själva skapar vi samtidigt också bättre förutsättningar att undvika stressrelaterade hälsoproblem, skapar ökad effektivitet och förbättrad fokusering på organisationens mål, ökar arbetstillfredställelsen och förmågan att själv styra över våra liv. Arbetsglädjen, engagemanget och motivationen växer. Förmågan att kunna lämna arbetet på fritiden ökar och därmed sänks stressnivån. ”Vaccination” mot stress. Programmet ger tid för reflektion och eftertanke. Det är tufft och ofta ensamt i dagens arbetsliv med högt tempo och stora krav på att leverera resultat. Under trygga, strukturerade och konfidentiella möten ges tillfälle till att ta upp känsliga frågor och funderingar om organisationen, sin egen verksamhet, sin roll och om sig själv och med professionellt stöd få överblick över sin situation. Därmed kan man ta bättre och mer genomtänkta beslut för både sin egen utveckling och för att utveckla sin verksamhet. Program läggs upp individuellt för varje deltagare kring de frågor som är aktuella. Grundprogram med möjlighet att boka till fler möten efter önskemål.


Kontakt


Elini AB
Flugsnapparegången 3
Mölndal, 431 33, Sverige

eva-karin.nilsson@elini.se
ingvar.nilsson@elini.se

+46 (0)709 149690
+46 (0)706 698285